کاربده

استخدام خیاط چرخکار در همدان

استخدام خیاط چرخکار در همدان، آگهی استخدام خیاط چرخکار در همدان ، آگهی امروز، نیاز به خیاط چرخکار در همدان

اپلیکیشن کاربده

استخدام تعدادی چرخکار و وردست چرخکار خانم با تسویه هفتگی در همدان

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار خانم در محیطی کاملا زنانه با تسویه هفتگی در همدان نیازمندیم. واجدین شرایط در صورت همکاری مدرک فنی و حرفه ای داده میشود. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09183084240

2 روز پیش
همدان

استخدام وردست چرخکار و کارآموز خانم جهت یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی وردست چرخکار و کارآموز خانم با مزایای بالا و آموزش حرفه ای رایگان نیازمند است.
تلفن: 09182151110

2 روز پیش
همدان

استخدام تعدادی وسط کار و چرخکار خانم جهت تریکو دوزی در همدان

به تعدادی وسط کار و چرخکار خانم جهت تریکو دوزی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09184086723

2 روز پیش
همدان

استخدام چرخکار و وردست خانم جهت تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعداد محدودی چرخکار و وردست خانم در محیطی کاملا زنانه نیازمند است. ساعت کاری: 8 الی 18
تلفن: 09227481926

3 روز پیش
همدان

استخدام مزدی دوز مانتو ساده، چرخکار و وردست در همدان

به مزدی دوز مانتو ساده، چرخکار و وردست چرخکار جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09189094169

5 روز پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار و وردست جهت یک تولیدی در همدان

یک تولیدی واقع در اعتمادیهِ همدان به تعدادی چرخکار و وردست جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09185430064

1 هفته پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار ماهر خانم با حقوق بالا جهت تولیدی در همدان

تولیدی پوشاک بیگ محمدی در همدان به تعدادی چرخکار ماهر خانم جهت تولیدی پیراهن مردانه در محیطی کاملا زنانه نیازمند است. مزایا: حقوق بالا، کار دائم و تشویه هفتگی
تلفن: 09189113261

1 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست و اتوکار خانم یا آقا با تسویه هفتگی در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به چند نفر چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار خانم یا آقا جهت همکاری نیازمند است. شرایط: کار دائم – تسویه هفتگی
تلفن: 09365341352

1 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار نیمه ماهر جهت یک تولیدی در همدان

یک تولیدی در همدان به یک نفر چرخکار نیمه ماهر جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09187009805

2 هفته پیش
همدان

استخدام خیاط راسته دوز آشنا به دوخت مبل در همدان

به یک خیاط راسته دوز آشنا به دوخت مبل با حقوق بالا در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09029220732

2 هفته پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار جهت یک تولیدی در همدان

یک تولیدی در همدان به دو نفر چرخکار، وردست چرخکار جهت راسته دوزی و سردوز (محیطی کاملا زنانه) نیازمند است. (ترجیحا حوالی امامزاده عبدا…)
تلفن: 09182934009

2 هفته پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار جهت یک تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار با بیمه نیازمند است.
تلفن: 09187033367, 32533416

2 هفته پیش
همدان

استخدام خیاط راسته دوز و آشنا به دوخت مبل در همدان

به یک نفر خیاط راسته دوز و یک نفر خیاط آشنا به دوخت مبل با حقوق بالا جهت همکاری در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09186118064

2 هفته پیش
همدان

استخدام تعدادی وردست چرخکار و اتوکار خانم در همدان

به همکاری تعدادی وردست چرخکار و اتوکار خانم در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09366001264

2 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار، شاگرد اتوکار، نیروی دکمه مادگی جهت تولیدی در همدان

یک تولیدی در همدان به تعدادی چرخکار خانم، شاگرد اتوکار، نیروی دکمه مادگی جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09183145880

3 هفته پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار ماهر خانم با تسویه هفتگی در همدان

به تعدادی چرخکار ماهر خانم با تسویه هفتگی جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09128921270

5 هفته پیش
همدان

استخدام چرخکار، وردست و شاگرد خانم جهت تولیدی مانتو در همدان

یک تولیدی مانتو در همدان به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و شاگرد خانم با حقوق بالا نیازمند است. در محیط کاملا زنانه شرایط: کار دائم، تسویه هفتگی
تلفن: 09306247490

1 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و وردست مانتو با تسویه هفتگی در همدان

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار مانتو با تسویه هفتگی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09183188647

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار تریکو دوز جهت یک تولیدی در همدان

یک تولیدی در همدان به تعدادی چرخکار تریکو دوز (در محیطی کاملا زنانه) نیازمند است.
تلفن: 09010602142

1 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار خانم برای گونی دوزی در همدان

یک مرکز گونی دوزی در همدان به چند نفر چرخکار خانم در محیط کاملا زنانه نیازمند است. ساعت کاری: 8 الی 14
تلفن: 09186111976

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار و وردست ماهر خانم با تسویه نقدی در همدان

به تعدادی نیروی چرخکار و وردست چرخکار ماهر خانم بصورت دائم و تسویه نقدی جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09186269656

1 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار ماهر، نیمه ماهر و ساده خانم در یک کارگاه کیف دوزی

یک کارگاه کیف دوزی در همدان (آرام شرقی) به تعدادی چرخکار خانم ماهر و نیمه ماهر و نیروی ساده در محیطی کاملا زنانه و امن با حقوق مناسب نیازمند است.
تلفن: 09369886007

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی خانم یا آقا برای چرخکاری در همدان

به تعدادی چرخکار خانم یا آقا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09371627060

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی چرخکار تریکو دوز (شاگرد، پادو) در همدان

به تعدادی نیروی چرخکار تریکو دوز (شاگرد، پادو) جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09183176924

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی ماهر خانم جهت چرخکاری در همدان

به تعدادی چرخکار ماهر خانم در محیطی کاملا زنانه با تسویه هفتگی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09183198021

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیرو جهت چرخکاری در همدان

به تعدادی نیروی چرخکار جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09357865837

1 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و وردست خانم یا آقا جهت تولیدی شلوار لی در همدان

یک تولیدی شلوار لی واقع در شهرک مدنیِ همدان به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار خانم یا آقا جهت همکاری نیازمند است. با سرویس رفت و برگشت متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09182166814

1 ماه پیش
همدان

دعوت به همکاری مزدی دوز و چرخکار جهت دوخت پیراهن مردانه در همدان

به تعدادی مزدی دوز و چرخکار خانم جهت دوخت پیراهن مردانه در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09188123729

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی وردست خانم یا آقا جهت چرخکاری در همدان

به تعدادی نیروی وردست چرخکار خانم یا آقا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09917715793

1 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی وسط کار و وردست چرخکار جهت خیاطی در همدان

یک مرکز خیاطی در همدان به تعدادی وسط کار و وردست چرخکار جهت همکاری نیازمند است. ترجیحا ساکن شهرک مدنی
تلفن: 09038862179

1 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و وردست خانم جهت دوخت شومیز در همدان

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار خانم جهت دوخت شومیز به صورت زیرچرخی و زنجیره ای در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09195853591

1 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی پادو و چرخکار خانم تریکو دوز در همدان

به دو نفر پادو خانم و چرخکار خانم تریکو دوز در محیطی کاملا زنانه در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09186751743

1 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار خانم در حوالی میدان شاهدِ همدان

به تعدادی چرخکار خانم در محیطی کامل زنانه جهت همکاری در حوالی میدان شاهدِ همدان نیازمندیم.
تلفن: 09904741980

2 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی پادو و چرخکار خانم تریکو دوز در حوالی امامزاده عبدالهِ همدان

به دو نفر نیروی پادو خانم و چرخکار خانم تریکو دوز جهت همکاری در حوالی امامزاده عبدالهِ همدان نیازمندیم. محیط کاملا زنانه
تلفن: 09188153409

2 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار، دکمه مادگی زن و اتوکار با مزد بالا در همدان

به تعدادی چرخکار شلوار مردانه، دکمه مادگی زن و اتوکار خانم یا آقا با مزد بالا جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09189090539

2 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی چرخکار و وردست ماهر خانم بصورت دائم در همدان

به تعدادی نیروی چرخکار و وردست چرخکار ماهر خانم بصورت دائم و تسویه نقدی جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09186269656

2 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار خانم جهت تولیدی کیف در همدان

یک تولیدی کیف در همدان به تعدادی چرخکار خانم جهت همکاری نیازمند است. محیط کاملا زنانه
تلفن: 09185906088

2 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی چرخکار خانم و اتوکار در همدان

به تعدادی چرخکار خانم و اتوکار جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09182772971

2 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار پیراهن دوز و شلوار دوز (سفارشی دوزی) در همدان

به یک نفر چرخکار پیراهن دوز و شلوار دوز (سفارشی دوزی) با تسویه هفتگی جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09351773246

2 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی چرخکار خانم با حقوق ثابت جهت کیف دوزی در همدان

به تعدادی نیروی چرخکار خانم با حقوق 2/000/000 جهت کیف دوزی در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09185436804

2 ماه پیش
همدان

استخدام وردست اتوکار و وردست چرخکار خانم در همدان

به تعدادی وردست اتوکار و وردست چرخکار خانم جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09182916127

2 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار کوله دوز و وردست در همدان

به یک نفر چرخکار کوله دوز و وردست چرخکار جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09198119019

2 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی شاگرد، چرخکار و وردست آقا یا خانم در همدان

به تعدادی شاگرد، چرخکار و وردست چرخکار (مانتو و کاپشن)آقا یا خانم جهت همکاری در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09336874484, 09183102530

2 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی ماهر خانم جهت چرخکاری در همدان

به تعدادی چرخکار ماهر با تسویه هفتگی و کار دائم در محیط کاملا زنانه در همدان نیازمندیم.
تلفن: 09103269149

3 ماه پیش
همدان

استخدام چرخکار و وردست خانم جهت کارگاه تولیدی در همدان

یک کارگاه تولیدی در همدان به چند نفر چرخکار ماهر و نیمه ماهر و وردست خانم جهت همکاری نیازمند است. شرایط: محیط کاملا زنانه – همراه با هزینه ایاب و ذهاب و صبحانه ساعت کاری: 8 الی 15
تلفن: 09334401677

3 ماه پیش
همدان

استخدام تعدادی نیروی جهت چرخکاری ماهر و وردست در همدان

به تعدادی چرخکار ماهر و وردست جهت همکاری در محدوده خیابان کرمانشاه در استان همدان نیازمندیم.
تلفن: 09211993023

3 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار یا وردست مانتو با بیمه و حقوق خوب در همدان

به دو نفر چرخکار یا وردست مانتو با بیمه و حقوق خوب در همدان نیازمندیم.
تلفن: 32650571

5 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار ماهر زنانه دوز ترجیحا آقا در همدان

به یک نفر چرخکار ماهر زنانه دوز ترجیحا آقا جهت همکاری در محوطه سرپل یخچالِ همدان نیازمندیم.
تلفن: 09182202713

5 ماه پیش
همدان

استخدام نیروی چرخکار ماهر خانم برای تولیدی تریکو در همدان

یک تولیدی تریکو در همدان به تعدادی چرخکار ماهر خانم (فقط ماهر) جهت همکاری نیازمند است. شرایط: محیط کاملا زنانه و کارفرما خانم
تلفن: 09393236933

5 ماه پیش
همدان
© 2019-2020 تمامی حقوق متعلق به سایت کار بده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده