کاربده

استخدام آهنگر

استخدام آهنگر، استخدام آهنگر همشهری، آگهی امروز، نیاز به آهنگر، اسفند 1401، استخدام کارگر ماهر آهنگر

اپلیکیشن کاربده

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از یزد جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان یزد جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

دیروز در یزد

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از فارس جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان فارس جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

دیروز در شیراز

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از خراسان شمالی جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از خراسان شمالی جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

دیروز در کرمان

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از خراسان رضوی جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان خراسان رضوی جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

دیروز در مشهد

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از قزوین جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان قزوین جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

دیروز در کرمان

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از اردبیل جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان اردبیل جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

دیروز در کرمان

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از مازندران جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان مازندران جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

دیروز در کرمان

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از مرکزی جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان مرکزی جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

دیروز در اراک

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات در کرمان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

دیروز در کرمان

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از گلستان جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان گلستان جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

دیروز در کرمان

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از کرمانشاه جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان کرمانشاه جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

دیروز در کرمانشاه

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از آذربایجان شرقی جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان آذربایجان شرقی جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

دیروز در تبریز

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از همدان جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان همدان جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

دیروز در همدان

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از کردستان جهت کار در کرمان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان کردستان جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

دیروز در کرمان

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از اصفهان جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان اصفهان جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

دیروز در اصفهان

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از البرز جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان البرز جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

دیروز در کرمان

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از آذربایجان غربی جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان آذربایجان غربی جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

دیروز در ارومیه

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از هرمزگان جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان هرمزگان جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

2 روز پیش در کرمان

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از تهران جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان تهران جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

2 روز پیش در تهران

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از سمنان جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان سمنان جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

2 روز پیش در سمنان

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از خوزستان جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان خوزستان جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

2 روز پیش در اهواز

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از بوشهر جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان بوشهر جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

2 روز پیش در کرمان

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از چهارمحال و بختیاری جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان چهارمحال و بختیاری جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

2 روز پیش در کرمان

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از خراسان جنوبی جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان خراسان جنوبی جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

2 روز پیش در کرمان

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از گیلان جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان گیلان جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

2 روز پیش در کرمان

جوشکار مخازن فولادی ماهر

با سلام جوشکار و آهنگر ماهر هستم استاد کار.آبگرمکن ساز. سازه های فولادی (ماهر)وکاملا تخصصی باتشکر
تلفن: 09301192787

2 روز پیش در هرمزگان

جوشکار مخازن فولادی

سلام جوشکار و استاد کار ماحر هستم دنبال کار با حقوق مزای خوب باتشکر 09301192787
تلفن: 09301192787

2 روز پیش در قشم

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از سیستان و بلوچستان جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان سیستان و بلوچستان جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

4 روز پیش در کرمان

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از لرستان جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان لرستان جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

4 روز پیش در کرمان

جوشکار آهنگر ماهر

ارکانی هستم تمام جوشکاری ها و کار با تمام ابزار آلات و آهنگری را کامل مهارت دارم و 42 سال سن دارم کاملا سالم با شماره. 09225401828 منتظرم
تلفن: 09225401828

6 روز پیش در تهران

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از ایلام جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان ایلام جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

1 هفته پیش در کرمان

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از زنجان جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان  زنجان جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

1 هفته پیش در کرمان

جوشکار آهتگر و مونتاژکار صنعتی

با سلام کارگاهی واقع در جاده امام رضا شهرک صتعتی خاوران سایت فلزتراشان نیازمند به دونفر جوشکار آهنگر با سابقه کلر در ماشین سازی دارد ساعت کار 8 الی 17 حقوق وزارت کاری با بیمه و سنوات و عیدی
تلفن: 09123729189

1 هفته پیش در تهران

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از کهگیلویه و بویراحمد جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان کهگیلویه و بویراحمد جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

1 هفته پیش در کرمان

نیازمند آهنگر یا جوشکار در مغازه

مغازه آهنگری با کلیه لوازم نیازمند به آهنگر یا جوشکار میباشد با بیمه ،بصورت پورسانتی یا توافقی آدرس: انتهای شهرک 110 خ 18 متری کاج جنب باطریسازی با شماره 09123685332 تماس بگیرید شماره تماس: 09355920014
تلفن: 09355920014

1 هفته پیش در کرج

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از کل کشور جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از کل کشور جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

2 هفته پیش در کرمان

انجام تمامی کارهای آهنگری و جوشکاری و ورقکاری

انجام تمامی کارهای آهنگری و جوشکاری و ورقکاری و هرگونه کارهای اهنگری در اسرع وقت با کیفیت بالا و قیمت مناسب
02636273962,09129742141

2 هفته پیش در تهران

استخدام جوشکار و آهنگر ماشین آلات از قم جهت کار در سیرجان

یک شرکت معتبر معدنی جهت تکمیل کادر خود از استان قم جهت کار در معدن واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان نیاز به جذب آهنگر و جوشکار ماشین آلات دارد. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09134782730

2 هفته پیش در قم

استخدام آهنگر برای شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد در سیرجان

شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود جهت همکاری در معدن مس درخشان تخت گنبد واقع در سیرجان نیرو آهنگر جذب نماید: متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایند. آهنگر جنسیت: آقانوع همکاری: تمام وقتافراد غیربومی 23 روزکارکرد و 7 روز استراحتمزایا:حقوق ثابت ماهیانه و مزایای عالیبیمه تامین اجتماعیبیمه تکمیلی درماناضافه کاری تا سقف 120 ساعتپاداشبن کارت ماهیانه
تلفن: 09139388192

2 هفته پیش در سیرجان

استخدام کارگر ماهر آهنگر

به یکنفر آهنگر جهت ماشین آلات سنگین محدوده جاده مخصوص کرج فوری نیازمندیم 44190001
تلفن: 44190001

3 هفته پیش در تهران

استخدام آهنگر برای شرکت استیل ریزان در قم

شرکت استیل ریزان در قم (کیلومتر 12 جاده کاشان) جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعلام شده ارسال و یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. آهنگر حقوق توافقیبیمه تکمیلی و بیمه از روز اول قراردادایاب و ذهاب با سرویس به تمام نقاط شهرصبحانه، نهار، عصرانه و شام با شرکتصندوق وامرتبه بندی گروه شغلیحق اولاد برای مجردین و اشخاص بدون اولاد
تلفن: 33440123

4 هفته پیش در قم

استخدام آهنگر با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت کاردان نوین بنیان در تهران

کاردان نوین بنیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. دارای 4 سال سابقه کار محل سکونت: شورآباد، اسلامشهر، باقرشهر بیمه تامین اجتماعی سرویس ایاب و ذهاب از شورآباد تا اسلامشهر
موبایل: 09912937699 واتساپ: 09912937699 ایمیل: azarsayyad9@gmail.com

1 ماه پیش در تهران

همکاری با تکنسین فنی

همکاری با تکنسین فنی (نصاب ) درب اتوماتیک دوربین مداربسته جک برقی هوشمند سازی کرکره و ... تکنسین کامپیوتر سخت افزار و نرم افزار شبکه سیم کشی تکنسین موبایل جوشکار آهنگر درب ساز قفل برقی آرام بند تعمیرکار لوازم خانگی تعمیرکار تاسیسات آسانسور پله برقی و ....
تلفن: 09364974733

1 ماه پیش در تهران

آهنگر حرفه ای مشهد

سلام بنده دنبال یک آهنگر حرفه ای و با اخلاق در مشهد هستم کارمون ساخت درب و پنجره فرفورژه و ساخت اکسسوری است حقوق توافقی و بیمه ممنون
تلفن: 09335330271

1 ماه پیش در مشهد

استخدام آهنگر روزمزد در شرکت نوین گستر مشکات در تهران

شرکت نوین گستر مشکات جهت پروژه تعمیر و نگهداری کارخانه خود واقع در کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، نیاز به 2 نفر آهنگر و جوشکار روز مزد برای مدت 10 روز دارد و از متقاضیان ساکن استان‌ تهران دعوت به همکاری می‌نماید. تعداد: 2 نفر روزمزد جهت پروژه 10 روزه در کارخانه واقع در کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج (جنب شهرک استقلال) تسلط به ساخت درب و پنجره و دریچه فلزی و موارد مشابه توافقی
موبایل: 09123953254

1 ماه پیش در تهران

استخدام آهنگر ماهر با بیمه در شرکت اشراق در البرز

شرکت اشراق جهت تکمیل کادر خود در استان‌ البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. مسلط به جوشکاری مسلط به جوش برق و co2، مونتاژ کاری سازه های فلزی، ظریف کاری ساعت کار قانونی وزارت کار عیدی مزایا
موبایل: 09352356000

1 ماه پیش در کرج

استخدام آهنگر و اپراتور خط تولید در شرکت تولیدی ونوس شیشه در تهران

شرکت تولیدی ونوس شیشه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم ‌با شماره‌های زیر (داخلی 5654) تماس حاصل نمایند.
تلفن: (021)56233200

1 ماه پیش در تهران

استخدام آهنگر در شرکت مهندسی ایرانیان سیستم دقیق پایش در تهران

شرکت مهندسی ایرانیان سیستم دقیق پایش جهت تکمیل کادر کارگاه صنعتی خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. در کارگاه صنعتی با سن کمتر از 25 سال از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به واتس‌اپ زیر ارسال نمایند. لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
واتساپ: (+98)(21)77491422

2 ماه پیش در تهران

انباردار ، کارگر ساده ، نگهبان و مشاغل دیگر

شرکت معتبری واقع در استان البرز با سرویس، غذا و بیمه جهت کادر اداری و خط تولید نیاز به افراد ذیل دارد *** کارورز و کارآموز، کار در منزل خانم مدرک دیپلم به بالا حتما ساکن کمالشهر زیر 30 سال، ارسال عنوان کارآموز به شماره درج شده در آگهی »»»» کارگر ساده خانم و آقا 50 نفر تکنسین برق و مکانیک تراشکار جوشکار نقاش صنعتی حراست حسابدار کارگر انبار تکنسین تاسیسات مهندس برق مهندس صنایع صنایع غذایی شیمی برق صنعتی منشی آهنگر راننده لیفتراک کارگر فنی نجار کارشناس فروش رنگ کار راننده پایه یک انباردار حراست سرایدار و مشاغل دیگر علاقه مندان می توانند همه روزه از ساعت 8:30 الی 15 ، کاریابی کارما مراجعه نمایند
تلفن: 02634710061

2 ماه پیش در کرج

جوشکار و آهنگر سیار

ساخت و اجرای انواع اسکلت های فلزی سبک و سنگین ساخت و اجرای خرپا و شیروانی اجرای پله گرد و شمشیری تخریب و بازسازی تقویت کردن ساختمان و سوله اجرای سازه نگهبان اجرای نیم طبقه برای مغازه و سوله و غیره در تمام نقاط خورده کاری هم پذیرفته میشود
تلفن: 09931626367

2 ماه پیش در تهران
برای تبلیغات در این صفحه به شماره 09331039245 در واتساپ پیام دهید
پشتیبانی واتساپ : 09331039245
کاربده تنها منتشر کننده ی آگهی ها بوده و مسئولیت آگهی ها بر عهده آگهی دهندگان می باشد. لازم است که کاربران محترم، خود نسبت به صحت و سقم آگهی های منتشر شده در آن هوشیار باشند.
© 2019-2022 تمامی حقوق متعلق به سایت کاربده می باشد.
طراحی و تولید توسط ستاره های بی نشانه
اپلیکیشن کاربده